2009 hat AAH schonns emol esou eng Marche Fair organiésiert. Déi Kéier war dat an Zësummenaarbecht mat dem ORT – Office Régional de Tourisme – Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise- Basse Sûre an huet zu Befort am Schlass stattfonnt.

Den Depart 2011 ass den 22. Mee.

– MARCHE FAIR – DETAILS –